VZW Red -de Erpe en Siesegemkouter dient opnieuw bezwaar in tegen plannen op de Siesegemkouter in Aalst…

VZW Red -de Erpe en Siesegemkouter hebben deze voormiddag bekend gemaakt opnieuw bezwaar ingediend te hebben in verband met de plannen op de Siesegemkouter. De bevolking in de buurt kregen ook allemaal een pamflet in de bus. Er werd opnieuw bezwaar ingediend. Dit gebeurde via het overhandigen van de stukken op het omgevingsloket  “openbare onderzoeken Aalst, omgevingsvergunning” van de stad Aalst. Er is ook een bezwaarschrift bij Leefbaar Maal ingediend. Het ingediende omgevingsvergunningsdossier staat weer vol van onvolledigheden en bewuste verzwijgingen. De rampzalige verkeerssituatie op het reeds overbelaste omringende wegennet wordt nauwelijks ernstig in overweging genomen. (E40, Boudewijnlaan, Vijfhuizen, Gentsteswg, Oudenaardsestwg en secundaire wegen etc.). Te naar kleine groene buffer de woningen in Maleveld en Zeeldraaierstraat de onduidelijkheid over de ontsluiting/bijkomende verkeershinder in deze straten.

Een van de dwingende voorwaarden voor het regionaal bedrijventerrein was dat de overheid zelf zou instaan voor de realisatie en ontwikkeling ervan. Zo zou de winst immers toekomen aan de belastingbetaler. Nu heeft het Stadsbestuur door allerlei manipulaties bij de onteigeningsprocedure het dossier zodanig laten misgroeien (ontsporen?) dat bijna alle winst in de zakken van privépersonen zal belanden. Dit wordt nu nog eens overduidelijk wanneer men de samenstelling van de Raad van Bestuur van de nieuw opgerichte overwegend private vennootschap NV Siesegem Noord bekijkt, die blijkbaar voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein zal instaan en die zelfs niet in Aalst is gevestigd, maar in Temse op hetzelfde adres als het bedrijf Cordeel , bouwbedrijf en vastgoedontwikkelaar, en tevens verbonden met Landexplo Aalst.

In het aanvraagdossier dat nu voorligt wordt het project van het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) , de zogenaamde ‘Health and Care Valley’ omzeggens niet meer vermeld, wat misleidend is voor de niet alerte burger. V.u. vzw Red de Erpe- en Siesegemkouter – De activiteiten van de ‘Health and Care’ zijn niet duidelijk gedefinieerd: zo is het niet uitgesloten dat ook een bedrijf dat vervuilende technologie ontwikkelt en produceert zich hier ook komt vestigen. Het GRUP is zeer duidelijk over mogelijks Seveso bedrijven! Het dossier bevat ook geen recent plan MER (Milieueffectenrapport) onderzoek. Daaruit zou wel eens kunnen blijken hoe rampzalig de impact op mens (gezondheid) en natuur (en stikstof) is en welke veel meer milieuvriendelijke alternatieven beschikbaar zijn, zoals de betere benutting van bestaande bedrijventerreinen.

De planning van het Regionaal bedrijventerrein dateert reeds van de vorige eeuw (1999). Toen dacht men dat een paar duizend hectaren bijkomend industrieterrein nodig waren in Vlaanderen. Dat was ongetwijfeld een gruwelijke overschatting. Daarbij moesten die terreinen ook bij hoogdringendheid gerealiseerd worden tegen 2007. We zijn nu bijna een generatie verder en het maar zeer de vraag of daar nog enige nood aan bestaat. – Omwille van het algemeen belang moet de zeer goede landbouwgrond/open ruimte gevrijwaard worden voor de volgende generaties (voedselvoorziening, korte ketenlandbouw). De Siesegemkouter is niet verbonden met een waterweg of spoorweg en voldoet dus niet aan de vereisten gesteld in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: nieuwe inname van open ruimte is op deze plaats niet toelaatbaar.

We blijven vechten voor het behoud van dit stuk natuur en open ruimte in het belang van de toekomstige generaties. Voor elke weldenkende mens moet de Erpe- en Siesegemkouter ruimtelijk en landschappelijk OPEN RUIMTE blijven. U kunt ons in deze strijd financieel steunen door uw lidmaatschap (10 euro voor gewoon lid of 25 euro voor erelid, maar grotere bedragen zijn uiteraard zeer welkom). Dit kan op rekeningnummer BE68 4280 1154 3134 van de vzw Red de Erpe- en Siesegemkouter, waarvoor onze oprechte dank bij voorbaat. Het is dankzij jullie financiële steun dat we deze juridische strijd al meer dan 20 jaar volhouden. N.B. Om de communicatie met de sympathisanten te vergemakkelijken kun je vrijblijvend en onder str1 ikte privacy je mailadres kenbaar maken via rederpesies@telenet.be

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *