Reactie op persbericht Groen i.v.m. onthardingsmaatregelen…

De stad Aalst is sinds de jaren ’80 bezig met een lange termijnplan op valk van rioleringen en waterbeheer. Als Vlaams Volksvertegenwoordiger en politicus die zich bewust is van de uitdagingen voor de toekomst op het vlak van mobiliteit, beheer van ons openbaar domein en water-huishouding volg ik deze thema’s zeer nauwgezet op. Als schepen van openbare werken van de stad Aalst kijk ik erop toe dat er slimme investeringen gebeuren op het vlak van ons rioleringsstelsel en dat het lange termijnplan op dat vlak opgevolgd en uitgevoerd wordt. Deze investeringen dragen bij aan het beheer van overstromingsgevoelige gebieden.

Samen met alle gemeenten en steden langs de Dender zijn we via werkgroepen rond integraal waterbeleid georganiseerd door de Vlaamse Overheid betrokken bij de plannen die opgezet worden rond de water-huishouding rond het Denderbekken. Door de investeringen die de stad de voorbije jaren geleverd heeft zit Aalst op een rioleringsgraad van 98% met eenzelfde overeenstemmende zuiveringsgraad. In de lijn van de investeringen zetten we het werk verder om de resterende 2% ook conform de Europese regelgeving uit te voeren. Het blijft voor mij een aandachtspunt om de nodige middelen te blijven voorzien om bestaande rioleringen te onderhouden en versleten rioleringen tijdig te vernieuwen.

In het meerjarenplan is op dit moment voor rioleringswerken een investeringsbudget voorzien van 88 miljoen euro.  Daarnaast is er ook een bestek uitgeschreven voor de opmaak van een hemelwaterplan. Het bestek werd goedgekeurd op de gemeenteraad en de gunning wordt geagendeerd in de loop van deze maand om ermee te kunnen opstarten in de loop van de maand september.  Zo trachten we ons rioleringsnetwerk klimaatbestendig te maken. Bij de heraanleg van straten wordt er nu ook naar gestreefd om zo veel als mogelijk onthardingsmaatregelen in te bouwen. Zo is er in de Sint-Jansstraat gewerkt met waterdoorlatende elementen en een waterirrigatiesysteem rond bomen. Dit is een proefproject en zal binnenkort geëvalueerd worden. Ook in het ontwerp van de Molenstraat is er gewerkt met een afwaterings- en opvangssysteem rond bomen.

Het groener maken van onze stad is een daarbij aansluitend speerpunt. De groene golf werd in gang gezet door een structurele en systematische aanplant van groenelementen, niet alleen in ons centrum maar ook in de deelgemeenten. In totaal zijn er sinds 2019 een 700-tal bomen geplant, en daarmee zal het niet stoppen. Bomen moeten ervoor zorgen dat de leefbaarheid verhoogt. Bovendien zijn de groenelementen een belangrijke schakel inzake biodiversiteit, leefbaarheid, luchtkwaliteit en waterbeheersing. Bij de keuze van bomen worden steeds een aantal criteria gehanteerd. Zo moeten bomen in een stedelijk microklimaat droogte- en hittebestendig zijn, mogen ze slechts een beperkte groeiruimte hebben zowel bovengronds als ondergronds, en moeten ze onderhoudsvriendelijk zijn.

Ook het nieuwe circulatieplan werd door mij als schepen van mobiliteit van de stad Aalst aangewend om de ontharding door te zetten. Door het invoeren van bepaalde knips in het centrum wordt er ruimte gemaakt voor waterdoorlatende oppervlaktes. Zo zal op de kruising van de Wellekensstraat en de Jozef Meganckstraat de reeds aanwezige groenruimte merkelijk verruimd worden en zal ook het plein rond de Watertoren een ontharding gebeuren. Ook het Werfplein zal in de toekomst een deel onthard worden, meer bepaald op de plaats waar de oude Dender liep.

Bovendien is het zo dat maatregelen om het gemotoriseerd verkeer te laten vertragen tot 30 km/uur en het openbaar domein op een goede manier in te richten, ertoe bijdragen dat het huidige stratenstelsel multimodaal kan gebruikt worden en dat er zo kan gekeken worden om openbaar domein nog meer te gaan ontharden en waterdoorlatend te maken.

Constant wordt de oefening gemaakt om te bekijken welke maatregelen en op welke plaatsen deze aangepakt kunnen worden in het onthardingsproces dat ingezet werd. Echter niet alles kan op hetzelfde moment aangepakt worden, maar stelselmatig wordt gewerkt aan het plan met als doel een leefbare, bereikbare omgeving creëren waarbij de omgevingsfactoren afgestemd worden op de klimaatverandering. Zo worden op dit moment ook bekeken op welke manier parkings als Houtmarkt en Keizersplein kunnen heringericht worden zonder te raken aan het aantal parkeerplaatsen en waarbij de Aalsterse winterfoor, zijnde één van de mooiste van Vlaanderen, blijvend terecht kan op deze pleinen. Deze oefening is bezig daarbij de vinger aan de pols houdende wat betreft nieuwe technieken en inzichten op het vlak van stabiliteit van ontharde oppervlaktes.

“Alleen door blijven te investeren, bewuster omgaan en na te denken over het implementeren van nieuwe en klimaatadaptieve technieken op het vlak energie, ruimtegebruik, waterhuishouding, mobiliteit, zullen we de klimaatuitdagingen in de toekomst de baas kunnen. “Als politicus wil ik op dit vlak blijven ijveren voor een beleid dat hierop inzet,” zegt Jean Jacques De Gucht Schepen van Stadsvernieuwing, Cultuur, Personeel, Openbare werken en Mobiliteit.

.

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *