Vlaams Belang vraagt standpunt Demir i.v.m. Vlamovenkouter…

Het dossier rond de Vlamovenkouter in Denderleeuw heeft al een hele voorgeschiedenis. Het Vlaamse Gewest weigerde in de periode van het jaar 1988 t.e.m. 1994 om het gebied via een ‘BPA Vlamoven’ te herbestemmen van landbouw naar recreatie, In 2003 werd door het gemeentebestuur van Denderleeuw een poging ondernomen tot behoud van de Vlamoven via het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Er volgde echter een negatief antwoord van het Agentschap Landbouw. De Vlaamse Regering stelde op 23 juli het Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Vlaamse Leemstreek definitief vast. Hierin blijft het bestaande ontginningsgebied van 17 hectare behouden. De voorgenomen uitbreiding van 30 hectare werd dus niet opgenomen, dankzij een actie ‘Red de Kouter’. Maar de bestaande contour van het ontginningsgebied zoals vastgelegd op het Gewestplan bleef dus wel behouden.

Eind 2015 probeerde het gemeentebestuur van Denderleeuw om de Vlamoven aan te kopen, maar dat was zonder succes. Het Denderleeuwse gemeentebestuur besliste op 26 september 2017 om de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor het opvullen van de Vlamovenput te weigeren na 223 bezwaren. De deputatie verleende op 20 januari 2018 wel een vergunning, maar het gemeentebestuur tekende op 20 februari beroep aan. In februari 2019 gaf de gemeente opnieuw een negatief advies, waarna de deputatie op 16 mei 2019 de vergunning weigerde.

De gemeente Denderleeuw is de voorbije jaren enorm aan het verstedelijken. De Vlamovenkouter is dan ook al vele jaren een waardevol agrarisch gebied. Verdere ontginningen zullen dit gebied verminken. Er is hier ondertussen ook een specifieke fauna en flora ontstaan in en rond de Vlamovenput. Bij het ontginnen zijn er heel wat mobiliteitsproblemen door het aan- en afrijden van vrachtwagens (dit gebied is heel populair bij wandelaars en fietsers) en geluidshinder voor de omwonenden.

Op 13 mei 2020 start een nieuw openbaar onderzoek over de Vlamovenkouter. Twee bedrijven hebben een omgevingsvergunning aangevraagd omdat ze verder leem willen ontginnen en de Vlamovenput willen opvullen om er landbouwgrond van te maken.

1.     Wat is het standpunt van de minister inzake het dossier van de Vlamovenkouter?

2.     Is de minister van oordeel dat dit gebied waardevol agrarisch gebied is? Zo ja, welke stappen zal ze ondernemen om dit gebied te beschermen? Zo neen, waarom niet?

3.     Kan de minister het bestaande ontginningsgebied van 17 hectare nog wijzigen? Zo ja, is ze van plan om deze stappen te ondernemen? Zo neen, waarom kan dat niet?

4.     Welke andere initiatieven zal de minister in dit dossier ondernemen?

Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *