Ninove geeft negatief advies voor bouw van windturbines…

De stad Ninove heeft vorige week maandag 5 februari 2024 een ongunstig advies gegeven aan het departement Omgeving voor de aanvraag van Engie om twee nieuwe windturbines te bouwen in Ninove. Schepen Katie Coppens bevoegd voor ruimtelijke ordening geeft toelichting. Het college geeft een ongunstig advies aan het departement Omgeving. Het ongunstig advies is gesteund in hoofdzaak op volgende argumenten: De goede ruimtelijke ordening wordt geschaad nl.: het project ENG1 bevindt zich binnen een bestaand ruimtebeslag maar in een oud industriegebied, niet gebufferd door een groenbuffer. Doordat de afstand tot bestaande woningen (minder dan 300 meter) en woongebieden klein is het aantal gehinderden hoog. Het project ENG 2 bevindt zich niet in een bestaand ruimtebeslag maar in weiden in agrarisch gebied het project voldoet niet aan de reglementering inzake clustering en bundeling van windturbines. Het project voldoet niet aan de omzendbrief. De aanvraag kan niet voor gunstig advies in aanmerking komen zoals vastgesteld bij de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2018 omdat de projectlocaties zich niet binnen de win winningsgebieden van het Energielandschap Denderland bevinden.

Momenteel is de Abdijkerk (beschermd monument) een baken en landschappelijk herkenningspunt als je de stad Ninove nadert en dit vanuit alle windrichtingen. Vergeleken met de windturbines zal dit landschappelijk herkenningspunt in het niets verdwijnen en zal hét kenmerk van de stad Ninove, nl. de scheve toren van de Abdijkerk verwaarloosbaar zijn waardoor de schoonheidswaarde en het typische landmerk verdwijnt. De geplande windturbines hebben een dermate impact op het landschap door hun hoogte in de onmiddellijk omgeving (minder dan 300 meter) van landelijke bebouwing en open landschap dat ze een ernstige verstoring zullen geven in plaats van een meerwaarde.

Door het ontbreken van de gegevens over het oorspronkelijk omgevingsgeluid kan de grootte van de negatieve impact op de geluidsdruk voor de omwonenden niet berekend of geobjectiveerd worden. Bovendien blijkt uit de geluidsstudie dat zowel overdag als in de avond- en nachtperiode de leefkwaliteit wat betreft geluidsdruk voor de omgeving negatief beïnvloed zal worden. Door de nabijheid van de binnenstad van Ninove is het aantal gehinderden onverantwoord hoog (de helft van gebouwen/woningen van de binnenstad van Ninove) met uitbreiding naar Meerbeke en Roosdaal liggen binnen de 4 uur slagschaduw/jaar, waaronder enkel scholen. Bovendien toont de slagschaduwstudie aan dat voor slagschaduwgevoelige objecten de mate van overschrijding van Vlarem II dermate hoog is dat de windturbines veel zullen moeten stilstaan en de rentabiliteit in vraag wordt gesteld. De effecten op de natuur inzonderheid de fauna werden onvoldoende onderzocht. Enkel de negatieve effecten op de broedkolonies van de blauwe reiger werden onderzocht en niet de andere broedende vogelsoorten . De natuurstudie is onvolledig.

De impact op mens, gezondheid, landschap, natuur en biodiversiteit valt niet te verantwoorden; dat hier het voorzorgsprincipe moet gehanteerd worden onder de vorm van een ongunstig advies. De stad Ninove diende het openbaar onderzoek te organiseren. Er werden intussen 133 analoge bezwaarschriften en 44 digitale bezwaren ingediend waaronder twee petities met 251 ondertekenaars en 81 ondertekenaars. Het departement beslist uiteindelijk over het al dan niet verlenen van de vergunning. Het dossier van de aanvrager Engie overtuigt geenszins . De twee windturbines komen dermate dicht tegen de woningen in Ninove zodat enkel een uitermate ongunstig advies passend is. “

Schepen Leefmilieu Stijn Vermassen: “ De windturbine stroken niet met een goede ruimtelijke ordening; de impact op mens, gezondheid, landschap, natuur is immens door te nabijheid van de stadskern.” Ook al is het bestuur voorstander van windturbines als groene stroom maar de impact op de omgeving moet binnen aanvaardbare normen blijven wat hier niet het geval is.”

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *