De Gucht reageert op kritiek vanuit oppositiepartijen…

Schepen Jean Jacques De Gucht (Open Vld) reageert op de kritiek vanuit de Aalsterse oppositiepartijen Groen en Vooruit i.v.m. het participatietraject i.k.v. circulatieplan. “De geuite kritiek op het procesverloop van het circulatieplan vanuit de hoek van Groen en Vooruit getuigt van intellectuele oneerlijkheid en is dus enigszins bedroevend te noemen. De oppositie laat het uitschijnen dat het circulatieplan tot stand is gekomen zonder enige inspraak. Het tegendeel is echter waar. Nadat gedurende het eerste jaar van deze legislatuur keihard door de administratie gewerkt is aan een globaal plan dat ruimer gaat dan het oorspronkelijke waarop deels werd verder gebouwd werd opgestart met een omstandige participatiecampagne van diverse stakeholders. Sinds vorig jaar werden dan meerdere overlegmomenten gehouden tussen april en juni met: Adviesraad Handel en Horeca, Adviesraad KMO en Industrie, Unizo, Voka, Comeos, Fietsersbond, Vonk, Gecoro, MINA-raad. Tijdens deze adviesronde werd de bevraging gedaan rond het hoofdcirculatieplan. Met verschillende van deze stakeholders werd nog eens een tweede adviessessie gehouden in de periode augustus/september.

Daarna gebeurde de terugkoppeling naar de gemeenteraadsleden in de commissie mobiliteit. Op de gemeenteraad van oktober 2020 werd de hoofdcirculatie goedgekeurd.  Daarna gingen de diensten aan het werk om de wijkcirculatie verder uit te werken en het communicatieplan verder uit te rollen. Flankerende maatregelen zoals de invoering van de fietszone en de invoering van de zone 30 in de straten die zich binnen de ring bevinden, werden eveneens in deze periode ontwikkeld, en voorgelegd aan diezelfde commissie waarna de maatregelen vervolgens werden gestemd op de gemeenteraad. gestemd. Dezelfde stakeholders werden op korte termijn 2 maal bevraagd, zijnde meer bepaald in februari en in april. De wijkcirculatie werd op het cbs van 29 maart 2021 goedgekeurd. De raadsleden hebben inzage in de notulen van het cbs. Sommige onder hen volgden ook al toelichtingen en bevragingen van bepaalde stakeholders mee.

Op de commissie van februari 2021 en van april 2021 werden de raadsleden meegenomen in het verhaal waar ze een zeer uitgebreide toelichting kregen en we openlijk de verkeersmodellen bespraken. Op de gemeenteraad van april wordt een principebeslissing gevraagd over de wijkcirculatie. De wijkcirculatie die tot doel heeft om de woonbuurten in onze stad niet langer te laten fungeren als doorsteekmogelijkheden en zo deze straten terug te geven aan de bewoners om zo de leefbaarheid in de stad te verhogen en de buurten een grotere beleving te laten kennen.

De wijkcirculatie is een gegeven waar eenieder een mening over heeft en waarbij meningen nogal eens durven uiteenlopen en niet altijd gestoeld zijn op objectieve elementen. In die zin en gelet op het zeer ruime participatietraject dat al gelopen is met de verschillende stakeholders vanuit de verschillende geledingen van onze maatschappij, is ervoor geopteerd om de wijkcirculatie te laten uitwerken door onze deskundigen, om het telraamproject op te zetten waarbij een meting gebeurt vóór de inwerkingtreding van het circulatieplan en na de inwerkingtreding van het circulatieplan, om van vanuit die objectieve cijfers te vertrekken om negatieve resultaten van het plan te detecteren en op basis hiervan in gesprek te gaan met de buurten/bewoners om een oplossing uit te werken.  Deze manier van werken is ingegeven vanuit een positieve ingesteldheid en de intentie om op basis van objectieve vaststellingen het gesprek met de burger aan te gaan.

Het is onbegonnen werk om eenieder te horen in een mobiliteitsaangelegenheid waar eenieder wel een mening heeft en de meningen niet altijd gelijklopend zijn, meer nog soms tegengesteld zijn aan elkaar en de oplossing met deze manier van werken soms heel moeilijk te vinden is. Expertise inzetten op de juiste manier en burgerparticipatie gebruiken waar het nodig is, lijkt ons een goede manier van werken. Of zoals sommigen zeggen: The proof of the pudding is in the eating.” Getekend Jean Jacques De Gucht, Schepen van Stadsvernieuwing, Cultuur, Personeel, Openbare werken en Mobiliteit

 

Deel dit bericht via:
Dit bericht is geplaatst in Politiek. Bookmark de permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Current ye@r *